ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เครือข่ายประชาชนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง.
ลงทะเบียนเข้าร่วมเครือข่าย.

ลงทะเบียนเครือข่าย

แบบสอบถามและลงทะเบียนเครือข่าย เพื่อนำข้อคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามไปพัฒนา ปรับปรุง รูปแบบการบรรยายให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น

** กรุณากรอกข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารกับเครือข่ายค่ะ

ข้อมูลกิจกรรม ระบุเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้

ข้อมูลส่วนตัว ระบุเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้

ความรู้สึกที่ได้รับจากการบรรยาย ระบุเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษก็ได้