กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่
Cancel Preloader
  • เครือข่ายประชาชนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความพอประมาณ

ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

ความมีเหตุผล

การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆ อย่างรอบคอบ

ภูมิคุ้มกัน

การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

ยินดีต้อนรับสู่เครือข่ายประชาชนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

Our Activities กิจกรรมเครือข่าย

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำ

การทำความเข้าใจกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นมีความหลากหลาย ประชาชนที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้มักจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันทั้งในระดับความลึกซึ้งและรูปแบบการประยุกต์ใช้ ดังนั้นจึงไม่เป็นเรื่องแปลกที่ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระหว่างบุคคลต่างๆ จะมีความแตกต่างกันออกไปบ้าง มากบ้าง น้อยบ้างแล้วแต่กรณี

รัฐ

องค์ประกอบสำคัญของรัฐ มี 4 ประการประกอบด้วย ประชากร ดินแดน อำนาจอธิปไตย รัฐบาล

ทรัพยากรมนุษย์

เศรษฐกิจแบบสังคมแบ่งปันหรือเศรษฐกิจพอเพียงให้ความสำคัญกับการรวมตัวของประชาชนเป็นภาคประชาสังคม

ภาคประชาสังคม

คนหรือประชากรเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของสังคมไทย โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพรวมของการจัดกิจกรรรม เครือข่ายประชาชนบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

25

งานบรรยายของเครือข่าย

3000

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

3000

ความรู้สึกของผู้เข้าฟัง

100

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

We will contact

ติดต่อ เครือข่าย